Projekt w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

loga UE

CAST SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt:

„Prace B+R w zakresie technologii wytwarzania folii o wzmocnionej strukturze mechanicznej opartej na własnym patencie firmy CAST” współfinansowany w ramach PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021–2027.

Działania w ramach projektu:

Projekt obejmuje realizację zadań w postaci badań przemysłowych i prac rozwojowych nad opracowaniem technologii i wytworzeniem prototypowych urządzeń do produkcji innowacyjnej folii wzmocnionej mechanicznie. W ramach badań przemysłowych podjęte zostaną prace nad opracowaniem kluczowych podsystemów technologii. Na etapie prac rozwojowych wytworzone i przetestowane zostaną prototypy całego układu. W wyniku projektu powstanie prototypowe rozwiązanie maszyny do wytwarzania nowej folii. Technologia będzie wykorzystywana w firmie do produkcji nowej folii o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Grupy docelowe:

Głównymi odbiorcami będą sieci marketów, grupy handlowe, hurtownie, producenci i dystrybutorzy, biorący udział w łańcuchu dostaw i wykorzystujący folie do zabezpieczania i owijania towarów i ladunków.

Cele i rezultaty projektu:

Celem projektu jest opracowanie autorskiej technologii wytwarzania folii typu stretch o wysokich parametrach wytrzymałościowych do zastosowania w przemyśle.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną następujące efekty/rezultaty:

  • wdrożenie do działalności innowacji produktowej i w procesie biznesowym przekładających się na większą wydajność i efektywność produkcyjną, środowiskową oraz ekonomiczną;
  • pozytywny wpływ na środowisko – wdrażanie rozwiązań pro środowiskowych w dziedzinie gospodarki surowcami, odpadami i zużycia energii elektrycznej;
  • pozytywne efekty ekonomiczne – zwiększenie przychodów w wyniku wdrożenia innowacji i będącego jej efektem produktu, rozwój i dywersyfikacja oferty firmy oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych;
  • wyższy poziom innowacyjności technologicznej firmy i wzrost konkurencyjności w Polsce i na rynkach zagranicznych, pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i lepsze dostosowanie oferty do potrzeb odbiorców i tendencji rynkowych;
  • rozwój potencjału i doświadczenia w zakresie B+R, pozyskanie nowej wiedzy w dziedzinie technologii wytwarzania folii i zwiększenie zdolności w zakresie dalszych i inwestycji i opracowywania innowacji;
  • rozwój ochrony własności intelektualnej poprzez wytworzenie nowych rozwiązań i zgłoszenie ich do ochrony patentowej.

 

Wartość projektu (łączny koszt projektu): 9 881 985,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 5 474 031,30 zł