Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy działający pod adresem www.cast.pl/sklep/ prowadzony jest przez CAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Ciernie 18 b, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693008,  NIP: 8842294236; REGON: 891061939, kapitał zakładowy opłacony w całości: 2 800 000,00 PLN, e-mail sekretariat@cast.pl, nr telefonu (+48) 74 854 46 46.

 

§ 1 Postanowienia ogólne


 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową www.cast.pl zwany dalej „Sklepem internetowym” jest:CAST Spółka Akcyjna
  58-160 Świebodzice
  ul. Ciernie 18 b

  KRS: 0000693008
  NIP: 8842294236
  REGON: 891061939.

 2. Kontakt ze Sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@cast.pl.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupujących jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 6. Właściciel www.cast.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu, wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się pod tym adresem, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo
  w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 

§ 2 Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.cast.pl/sklep/, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Sprzedający  –
  CAST Spółka Akcyjna
  58-160 Świebodzice
  ul. Ciernie 18 b
  KRS: 0000693008
  NIP: 8842294236
  REGON: 891061939
 3. Kupujący, Klient  – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Towar – przedmioty oferowane przez Sprzedającego, a także będące przedmiotem transakcji handlowej pomiędzy Stronami.
 5. Zamówienie – skierowana do Sprzedającego przez Kupującego oferta dotycząca nabycia towarów na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym regulaminie.
 6. Umowa – umowa sprzedaży towarów zawierana między Sprzedającym a Kupującym, przy czym szczególne warunki handlowe definiowane będą każdorazowo w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, zaś niniejsze postanowienia regulaminu są wiążące w dalszej kolejności. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją przez obie strony regulaminu.
 7. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona dotknięta działaniem siły wyższej nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego, a którymi są w szczególności: warunki atmosferyczne, problemy na drodze, czy problemy z maszyną produkcyjną, zdarzenia związane z działaniami sił przyrody – np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie, związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości – zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne, w tym wojny lub z działaniem władzy państwowej – zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, ale też np. wywłaszczenie.
 8. Konto Klienta – obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Kupującego zamówień.
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 12. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

 

§ 3 Techniczne warunki korzystania ze Sklepu


 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu wyposażonych w system operacyjny, pamięć, procesor i oprogramowanie pośredniczące,
  3. poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową, która akceptuje pliki typu cookie np. Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla Firefox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub kompatybilna z wyżej wymienionymi,
  4. włączoną obsługę plików cookies (ciasteczek) oraz JavaScript,
  5. posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konta poczty elektronicznej.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod tym adresem i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

 

§ 4 Rejestracja i Logowanie


 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail, hasło oraz dane osobowe, za pomocą formularza, w przypadku rejestracji konta firmy, podaje numer KRS, NIP.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 3. Klient rejestrujący się jako Przedsiębiorca powinien podać:
  1. Nazwa Firmy
  2. Numer KRS, NIP,
  3. Adres siedziby / adres do doręczenia,
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Nr telefonu.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  1. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
  2. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  1. dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  2. informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  3. zamówienia Produktu,
  4. zmiany swoich danych;
  5. zmiany swojego hasła;
  6. sprawdzenia swojego zamówienia;
  7. całkowitego usunięcia swojego konta.
 8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej, aktywujący konto.
 9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

§ 5 Realizacja zamówień


 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.
 2. Istnieje możliwość złożenia zamówienia poprzez:
  a) Formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu,
 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są prosto od producenta, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Towar znajdujący się w ofercie Sklepu posiada niezbędne atesty, certyfikaty oraz deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi normami na terenie Unii Europejskiej.
 5. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 6. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
 7. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 8. Do sprzedawanego towaru może być dołączona karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej. W innym przypadku podstawą reklamacji zakupionego towaru jest dokument zakupu.
 9. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  1. wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  2. wybór formy dostawy i płatności;
  3. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
  4. wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
  5. zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem.
 11. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
  2. opis produktu;
  3. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
  4. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
  5. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
  6. sposób płatności;
  7. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
  8. informację o prawie do rękojmi;
  9. w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 12. Sklep nie dopuszcza możliwości odbioru osobistego w siedzibie firmy.
 13. Sprzedający zastrzega na swoją rzecz prawo własności towarów, do czasu uiszczenia przez Kupującego całej ceny.

 

§ 6 Forma płatności


 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Przelewy24.pl
 2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem wybranej formy oferowanej przez system Przelewy24 tj.:
  a) przelewu internetowego
  b) kartą
  c) BLIKiem
 3. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zarejestrowania opłaconego zamówienia.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za fakturę pro-forma do 10 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu. Przy braku płatności zamówienie zostanie anulowane.

 

§ 7 Ceny


 1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu są cenami brutto i nie zawierają podatku VAT obowiązującego w dniu sprzedaży. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Sprzedający jest upoważniony do dokonania zmiany cen oferowanych towarów w celu dostosowania ich do obowiązujących warunków rynkowych; w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Sprzedający poinformuje o tym Kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 5. Sklep może przyznać stałe rabaty na oferowane Towary ustalane w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
 6. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 7. Koszty dostawy Towaru co do zasady nie są uwzględnione w cenie poszczególnych Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.
 8. Kupując w Sklepie Klient żąda od Sprzedawcy wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych drogą elektroniczną w formie załącznika PDF na zdefiniowany w procesie zakupowym adres email. Faktury elektroniczne będą wysyłane z adresu sklep@cast.pl.

 

§ 8 Palety


 1. Sprzedający prowadzi systemowy rejestr obrotu paletami, które podlegają zwrotowi. Rejestr ten zawiera informację dotyczącą ilości, rodzaju palet oraz odnosi się do każdego dokumentu dostawy. Na prośbę Kupującego Sprzedający przedstawi aktualne saldo Kupującego.
 2. W zależności od wymagań Kupującego towar dostarczany będzie na paletach:
  a) euro (80 x 120) – zwrotnych,
  b) paletach przemysłowych – bezzwrotnych,
  c) paletach europodobnych (80 x 120) – bezzwrotnych.
 3. W przypadku dostarczenia towaru na paletach EURO za pośrednictwem przewoźnika jej zwrot nastąpi tą samą drogą.

 

§ 9 Dostawa


 1. Czas wysyłki: do 48 godzin od chwili rejestracji złożenia opłaconego zamówienia – termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku braku towaru na magazynie lub w przypadku towarów ponadgabarytowych. Każdorazowo w takiej sytuacji Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 2. Czasy dostaw podane przez Sprzedającego podczas przyjmowania zamówienia od Kupującego są szacunkowe, uznawane za orientacyjne i nie mogą być traktowane jako termin ostateczny.
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na warunki technologiczne produkcji folii stretch grubość zamówionego towaru, jego szerokość oraz waga może być inna od wskazanej w zamówieniu o maksymalnie ±3%. Waga tulei papierowych może się wahać w granicach ±8%.
 4. Koszty dostawy towaru zostają ustalone z Kupującym indywidualnie podczas składania zamówienia.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w terminie wskazanym na fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 6. W sytuacji opóźnienia Kupującego w płatności za dostarczony towar, Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania dalszych jego dostaw do czasu uregulowania całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.
 7. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy:
  1. Przesyłki kurierskie
  2. Przesyłki paletowe
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie towarów, będące następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika lub spedytora.
 9. Kupujący potwierdza przyjęcie towaru dostarczonego na palecie na jednym ze wskazanych dokumentów: protokole odbioru, kopii faktury, dokumencie WZ bądź liście przewozowym. Przyjmując towar Kupujący potwierdza fakt braku widocznych wad zewnętrznych.
 10. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 11. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 12. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 13. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego towaru pod względem zgodności z zamówieniem, ilościowym (ilość sztuk, waga) i jakościowym w zakresie wad nieukrytych w momencie odbioru towaru. W przypadku niezgodności dotyczącej ilości, jakości opakowań zewnętrznych, uszkodzeń w transporcie lub rodzaju produktu, Kupujący zobowiązany jest odnotować niniejszą informację na dokumencie dostawy oraz niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech (3) dni roboczych od momentu odbioru towaru, zawiadomić o tym Sprzedającego poprzez przesłanie skanu dokumentu, na którym odnotowano zaistniałą niezgodność oraz dokumentacji zdjęciowej obrazującej i potwierdzającej tą niezgodność. Uwagi dotyczące dostawy muszą zostać sporządzone w obecności kierowcy, który dostarczył towary oraz podpisane przez niego czytelnym podpisem.
 14. Kupujący ponosi względem Sprzedającego pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dostarczonego towaru.
 15. Kupujący zobowiązany jest do przechowywania i magazynowania zakupionego towaru w odpowiednich warunkach tj. w suchym i zadaszonym miejscu, na utwardzonej powierzchni w temperaturze od – 5ºC do + 30ºC, chroniąc go przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności promieni słonecznych i wilgoci oraz przed opadami atmosferycznymi.
 16. Towary dostarczane są na terenie Polski.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy


Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego nie jest możliwe. Kupujący zobowiązany jest do odebrania wysłanego Towaru objętego zamówieniem. W przypadku nieprzyjęcia zamówionego towaru Kupujący zostanie obciążony kosztami transportu oraz składowania towaru objętego zamówieniem. Kupujący, który dokonał przedpłaty za zamówienie nie otrzyma zwrotu uiszczonej przedpłaty/zaliczki.
 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firmy CAST Spółka Akcyjna, ul. Ciernie 18 b, 58-160 Świebodzice, adres email: sklep@cast.pl.
 3. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: CAST Spółka Akcyjna, ul. Ciernie 18 b, 58-160 Świebodzice.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. Oświadczenie odstąpienia od umowy  można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem Formularz odstąpienia lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz Odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  2. świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

§ 11 Prawo Konsumenta do rękojmi


Produkty oferowane w Sklepie objęte są dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu roku od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

 1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.:
  1. listownie na adres: CAST Spółka Akcyjna, ul. Ciernie 18 b, 58-160 Świebodzice.
  2. elektronicznie na adres: sklep@cast.pl
 2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 7. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 8. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.
 9. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 10. Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu wszelkie informacje dotyczące wad towarów, gdyby takowe wystąpiły, w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od uzyskania informacji o zaistnieniu takiej sytuacji nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty dostawy dla folii stretch FMNE oraz w terminie 12 miesięcy od daty dostawy dla pozostałych towarów. Po upływie niniejszego terminu uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają.
 11. Sprzedający rozpatruje reklamacje w sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne dotyczy więcej aniżeli 3% reklamowanego towaru ze zrealizowanego zamówienia.
 12. W przypadku rolek folii kupowanej na sztuki rozpoczęta rolka folii nie podlega reklamacji.
 13. W przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, Sprzedający uzgodni z Kupującym sposób rozpatrzenia reklamacji (korekta ilościowa lub inna forma uzgodniona z Kupującym).
 14. Zwrot reklamowanego towaru z tytułu uznanej reklamacji może być dokonany wyłącznie za zgodą Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający na własny koszt odbiera reklamowany towar z miejsca, do którego został Kupującemu dostarczony, chyba że strony uzgodnią inny adres jego odbioru.
 15. Wszelkie koszty wynikłe z wady towarów, w tym m.in. koszty przepakowania, koszty odbioru od klienta końcowego ponosi wyłącznie Kupujący.
 16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym sposobem przechowywania/magazynowania oraz użytkowania towarów przez Kupującego.
 17. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego względem Kupującego za szkody będąc następstwem sprzedaży wadliwego towaru, ogranicza się do rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego i górną jej granicą jest wartość netto zakupionych towarów. W przypadku zwrotu reklamowanego towaru Sprzedający wystawia Kupującemu korektę faktury na rzeczywistą ilość zwróconego towaru. W przypadku wyrobów sprzedawanych na sztuki korekta dotyczy pełnych rolek folii. W pozostałym zakresie odpowiedzialność jest wyłączona o ile nie sprzeciwia się to bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa.
 18. Reklamacji może podlegać wyłącznie oryginalny asortyment zakupiony u Sprzedającego. Towary poddane obróbce lub konfekcjonowaniu nie podlegają reklamacji.

 

§ 12 Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących


 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”.

 

§ 13 Pozostałe


 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: cast.pl/regulamin-sklepu-internetowego/.
 2. Kupujący ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1.  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2.  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3.  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 5. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Kupującym a sklepem;
  3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  4. platforma Online Disputes Resolution (ODR) dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/